ORGANIZATION마케팅부    영업관리, 점포개발, 신규사업개발

관리부        인사관리, 예산관리, 세무회계
               
공무부        견적및적산, 계약관리, 협력업체관리
               
기술부       공정관리, 공사진행, 현장 A/S
           
설계부        기획설계, 기본설계, 실시설계, 메뉴얼 작업